Dødfødt barn, introduktion

Et dødfødt barn er et barn, der er født efter slutningen af 22. svangerskabsuge.

I alle andre tilfælde - barnet skal nedgraves eller kremeres uden præstens medvirken - er dokumenterne fra sygehuset nok.

En dødfødsel før 22. svangerskabsuge er at regne for en abort. Det er lægen/jordemoren, der definerer, om der er tale om dødfødt barn eller en abort. Da man heldigvis sjældent opnår egentlig rutine i denne procedure, skal du udvise særlig agtpågivenhed.

Registrering sker i moderens bopælssogn. Hvis moren er uden dansk folkeregisteradresse, sker registrering i hændelsessognet.